Vývoz odpadu

Vývoz tuhého komunálneho odpadu (TKO)

  • vývoz 110 1, 1100 l nádob, veľkoplošných kontajnerov (VK)
  • zvoz separovaného odpadu - PAPIER, PLASTY, SKLO, TEXTIL, KOVY
  • nebezpečný odpad
  • biologický odpad

zodpovedný vedúci: Ing.Zuzana Chvílová

tel.: 0905 / 254 350

e-mail: strakova@tsst.sk

 

 

 

AKO SEPAROVAŤ ?

K stiahnutiu